Nieuws

Verlof veldwerkers ten einde

Jac-Louis en Gijsbertha waren in de periode van 17 mei tot 9 juli met verlof in Nederland.

Het was een bijzondere tijd voor hen: twee zussen van Gijsbertha trouwden en haar ouders vierden hun 40-jarig huwelijksjubileum.

Veel voorbereidingen gingen er aan hun komst vooraf. We zijn blij geworden van twee grote giften: De vliegtickets zijn gesponsord en hun huis waar ze deze weken verbleven is vrijwel kosteloos aangeboden. 

Ze kunnen terug zien op een prachtige tijd. Veel vrienden en familieleden hebben ze weer ontmoet; veel gesprekken hebben ze gevoerd; veel indrukken hebben ze achter gelaten.

Mooie momenten voor ons als bestuur waren:
- het voorstelpraatje dat ze mochten houden na afloop van de kerkdienst in de Hervormde Gemeente in Renswoude. Veel positieve reacties volgden hierop. 

- de hap- en trapfietstocht met de leuke activiteiten op de eindlocatie. Veel steun hebben Jac-Louis en Gijsbertha en ook wij als bestuur hier ervaren.
De toezeggingen van financiële steun die we in de afgelopen periode kregen, waren zeer verrassend. We geven hiervoor allereerst aan God de eer! Maar ook alle mensen die dit betreffen onze zeer hartelijke dank mede namens Jac-Louis en Gijsbertha!

Actie boodschappentas vullen

Om Jac-Louis en Gijsbertha en de kinderen een klein beetje te verwennen, was er een actie gestart om hun boodschappentassen in deze weken gratis gevuld te krijgen. Ze zijn gewend in Namibië van een klein bedrag rond te komen. Nu ze in Nederland zijn, koncen ze zich nu  iets meer luxe veroorloven (in hun ogen). Vandaar deze actie. De opbrengst was mooi: € 487,00 Alle gevers onze hartelijke dank!

Opbrengst actiedag zaterdag 3 juli

De hap- en trapfietstocht is heel goed verlopen. De 75 deelnemers hebben er van genoten. Op de eindlocatie waar Jac-Louis en Gijsbertha ook aanwezig waren was het heel gezellig.

Heel blij zijn we ook met de opbrengst: € 1444,84 

Alle deelnemers en ook alle bezoekers willen we hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en bijdragen!

Opbrengst Lente-actie

Opbrengst Lente-actie 2021

Heel blij zijn we als bestuur met de prachtige opbrengst van de Lente-actie: € 1840,=

Onze fondsenwervingscommissie had dit keer veel produkten in de aanbieding: allerlei soorten bakmixen, krentenbroden, rollades/smikkelkippen en eieren in wekpot. De afname was groot!!!

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor zijn of haar bestelling. Ook kwamen er nog een aantal giften binnen, waarvoor ook heel hartelijk bedankt!

Opbrengst online-collecte

Opbrengst online collecte december 2020

De online collecte die we in december hebben gehouden heeft het prachtige resultaat opgeleverd van € 2906,-.
Begin januari kwamen nog diverse giften binnen van bij elkaar € 800,-. Hiermee kwam de totaalopbrengst op € 3706,-.

 

We willen alle gevers en geefsters
namens Jac-Louis en Gijsbertha
en de kinderen in Gobabis
heel hartelijk bedanken.


Organisatie

1. Geschiedenis Light for the Children Nederland

Het begin
Gijsbertha Schouten wil na haar studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening ervaring gaan opdoen in het buitenland. Het ontwikkelingswerk trekt. Zo komt ze in Gobabis (Namibië), bij het project Light for the Children; een project dat o.a. twee prescholen in de krottenwijk exploiteert. Vooral jonge kinderen krijgen daar les om hen voor te bereiden op een reguliere school. 

Al snel komt ze op het idee kinderen te helpen door ze schoolspullen en een schooluniform te geven. Het zijn kinderen die op een gewone school zitten, maar opvallen, omdat ze geen schooluniform dragen. De ouders hebben hier geen geld voor. Via kennissen en familie krijgt ze geld om uniformen en spullen te kopen. Het zijn de eerste sponsors.


Ontstaan stichting

Via telefoon en e-mail krijgen haar ouders de verhalen te horen. Al snel wordt het idee geboren om hier structureel te gaan helpen. Zo wordt in oktober 2013 de stichting 'St. Light for the Children Nederland' opgericht. De stichting die de Bijbel als grondslag heeft, heeft als doel zoveel mogelijk kinderen en jongeren in Gobabis te helpen in hun armoedige bestaan, zodat er voor hen een beter en hoopvoller toekomstperspectief ontstaat. Ook wil zij de gelijknamige Namibische stichting, die het project Light for the children exploiteert, ondersteunen. 


Vertrek uit Gobabis
Als Gijsbertha in augustus 2014 trouwt met Jac-Louis van Rooyen ontstaat er een nieuwe situatie. Ze verhuist naar Okahandja – 280 km verderop – waar Jac-Louis zijn bediening heeft op een lodge. Haar hulp op de scholen moet ze stoppen, maar haar zorg voor de sponsorkinderen blijft, al is het nu op afstand. Ze draagt ze over aan de stichting die een sponsorprogramma opstelt. Jac-Louis en Gijsbertha bezoeken 2 à 3 keer per jaar de sponsorkinderen. Zij voorzien ze van kleding, schoeisel en schoolspullen, ze bemoedigen hen en verzamelen de rapporten van de kinderen. Het aantal sponsorkinderen neemt toe en komt op veertig.


Terug in Gobabis

In oktober 2016 vertrekken ze uit Okahandja en vestigen zich in Gobabis. Ze voelen zich hiertoe door God geroepen. 
Jac-Louis gaat ds. G. H. Olwage, de predikant die het project Light for the Children coördineert, ondersteunen bij zijn vele werk. Gijsbertha is veel te vinden in Epako (de krottenwijk), in de preschool en in het plaatselijke ziekenhuis. Ze kunnen ook meer hulp bieden aan de sponsorkinderen; er is meer contact met hen en met de gezinnen waar de kinderen uit komen. De kans dat ze tussentijds afhaken en weer kiezen voor het straatleven - zoals eerder wel gebeurde - is hierdoor aanmerkelijk kleiner.

Komst Lighthouse
Een droom wordt in januari 2018 werkelijkheid. Een grote woning kan gehuurd worden en de eerste kinderen nemen hun intrek. Kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen, krijgen bij Jac-Louis en Gijsbertha tijdelijk een veilig thuis. Er wordt gezocht naar een betrouwbaar opvanggezin waar de kinderen na korter of langer tijd een nieuw bestaan kunnen opbouwen. 
In november 2018 wordt de huurwoning gekocht door een bevriende relatie en het jaar 2018 eindigt met een totaal van veertien kinderen dat opvang gekregen heeft.

2. Light for the Children Namibia

Ontstaan Light for the Children Namibië
Er zijn altijd wees- en kwetsbare kinderen geweest in Namibië, maar na de onafhankelijkheid in 1990 worden ze zichtbaarder. De toenemende verstedelijking zorgt voor een grote groei van krottenwijken waar talloze kinderen aan hun lot worden overgelaten.
In 1998 geven drie jonge mannen,  gastarbeiders uit een ver weg gelegen streek in Namibië, hun leven aan Jezus. Ze gaan zich realiseren hoe groot de behoeften van de kinderen in hun midden zijn die opgroeien te midden van armoede, geweld, drank- en drugsmisbruik.
In tegenstelling tot de donkere omstandigheden noemen ze hun initiatief ‘Licht voor de kinderen’ – Light for the children. Al snel voegen zich andere mensen zich bij hen, waaronder ook een plaatstelijke predikant in Gobabis, dominee H. Olwage. Hij is al sinds de jaren tachtig bezig met minder gestructureerde vormen van kinderopvang. Nu wordt de hulpverlening gebundeld en ontstaat Light for the Children Foundation, geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken als welzijnsorganisatie 427.

Visie
De kinderen leren hun leven in te richten naar Gods geboden volgens hun door God gegeven potentieel.

Missie
Een oase creëren in de woestijn door het geven van vorming, onderwijs en voeding aan verwaarloosde kinderen

Projecten

 • Dagopvang
 • Een kleuterschool
 • Een preschool
 • Een speeltuin
 • Een moestuin
 • Dagelijkse voeding voor meer dan 300 kinderen en volwassenen
 • Huiswerkklassen voor 100 kinderen die naar een reguliere school gaan
 • 'Kom-terug-kinderen project' voor niet-schoolgaande oudere kinderen
 • Sympathy Caregivers - een vereniging voor thuiszorg. De vrijwilligers komen uit de gemeenschap zelf, worden opgeleid en leren hun eigen mensen meer verantwoordelijkheid te dragen voor hun kinderen.
 • Vakantieprogramma's: Speciale programma's die 2 tot 3 keer per jaar worden uitgevoerd, zodat kinderen kunnen blijven leren en spelen in een veilige omgeving. Deze programma's hebben meestal een duur van 3-5 dagen.


Meer informatie kunt u vinden op de website van Light for the Children Namibia

3. Missie en visie

Missie

De Bijbel is voor ons de bron van waaruit wij willen werken en de norm waarnaar wij willen handelen. Op grond hiervan willen wij inhoud geven aan de Bijbelse opdracht om het geestelijk en lichamelijk welzijn van (wees)kinderen te bevorderen, zodat tekenen van hoop en van de komst van het Koninkrijk van God voor hen zichtbaar worden in deze wereld.

Visie

Wij willen met ons werk bereiken dat zoveel mogelijk kinderen uit de wijk Epako die in donkere en uitzichtloze levensomstandigheden verkeren gesignaleerd en geholpen worden, zodat er voor hen een beter en hoopvol toekomstperspectief mag ontstaan. Dit kan alleen echt als God met Zijn licht in de kinderharten gaat schijnen. Dit is ons grootste doel!

Dit geldt ook voor Jac-Louis en Gijsbertha. Zij willen zich in hun dagelijks werk laten leiden door Gods Geest. Hij zal hen met kinderen die het hard nodig hebben in aanraking doen komen. Zij zullen hen de praktische hulp geven die nodig is; de liefde en aandacht die ze in veel gevallen nog maar zo weinig hebben ervaren. Bovendien zullen ze met de kinderen spreken over de Heere Jezus.
De bijbelse boodschap krijgen de kinderen ook die elke dag de pre-school bezoeken. Onder Gods zegen kan het leven van al deze kinderen blijvend veranderen.
Verlicht door het ‘Licht der Wereld’, kan hun leven werkelijk hoop en verwachting krijgen! LIGHT FOR THE CHILDRENMi

4. Doelen

Doelen voor de periode 2019 - 2021
Het continueren van de huidige activiteiten:

 • huidige sponsorprogramma in stand houden
 • financiële ondersteuning in het levensonderhoud van Jac-Louis en Gijsbertha
 • financieel bijdragen aan het werk van LftCF en mogelijkheden bieden om rechtstreeks dit project financieel te steunen
 • nieuwsvoorziening aan onze sponsoren en donateurs via website en nieuwsbrieven
 • het aantal adoptiekinderen dat door sponsoren financieel wordt ondersteund uitbreiden
 • de communicatie tussen sponsorkinderen en hun sponsoren stimuleren en waar nodig stroomlijnen
 • nieuwe mogelijkheden vinden voor meer financiële ondersteuning van Jac-Louis en Gijsbertha

5. Het bestuur

Het bestuur bestaat uit zes personen. Te weten een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie leden met algemene taken, waaronder de taak aansturing fondsenwervingscommissie en de taak projectleider van Queen Sofia.
Zij stellen zich kort aan u voor.

Voorzitter dhr. G. (Gijsbert) Schouten (1960)

"Gijsbertha van Rooyen-Schouten, mijn dochter, was de inspirator van dit alles. Zij zorgde ervoor dat er contact ontstond tussen Gobabis en haar ouderlijk huis. Zij zorgde ervoor dat er thuis meer dan warme belangstelling groeide voor de behoeftige mensen daar, maar vooral voor de kinderen in de sloppenwijk van het verre dorp Gobabis. En zo is er uiteindelijk een stichting gekomen die de hulpverlening daar ter plaatse ondersteunt. Als vader is het vanzelfsprekend dat je deelneemt aan het werk dat hieruit voortvloeit."

Secretaresse mevr. M.C. (Maartje) Burger (1994)

"Ik ben Maartje Burger, geboren en getogen in Veenendaal. In het dagelijks leven werkzaam als begeleider voor mensen met een verstandelijke beperking.
Ik ken Gijsbertha en Jac-Louis al geruime tijd en daardoor ben ik betrokken geraakt bij het mooie werk wat zij verrichten in Namibië, Gobabis. Vanuit Nederland hoop ik ook iets bij te dragen aan de Stichting die het werk in Namibie ondersteunt. Het brengen van Licht en Liefde in deze donkere wereld is toch het beste doel om je voor in te zetten?!"

Penningmeester dhr. M.H. (Martijn) van Beek (1979)

"Ik ben Martijn van Beek. Ik ben getrouwd met Tineke en we hebben 2 mooie dochters mogen ontvangen, Ruth en Esther. Tevens heb ik ook nog de zorg over Anton (18 jaar), Linda (16 jaar) en Roos (13 jaar). Ik ben administrateur bij De Heus Voeders, waar ik al bijna 20 jaar werkzaam ben. Ondertussen heb ik al de nodige mooie reizen gemaakt o.a. naar Australië, Nieuw Zeeland, Zuid Afrika en Canada. Tevens heb ik het nodige vrijwilligerswerk gedaan bij Ambassadors Football Holland, waardoor ik ook wat voetbalkampen heb mogen doen in Mongolië en Guinea Bissau. Hier is mijn passie voor het evangelie in combinatie met hulpbehoevende kinderen uit ontstaan. Hoe ik in aanraking ben gekomen met Light for the children is op zich wel een bijzonder verhaal. Op een dag stonden Jac-Louis en Gijsbertha voor onze huisdeur, omdat hij op zoek was naar de verantwoordelijke van Ambassadors Football Holland en hij had op de site gelezen dat hij uit Renswoude kwam. Een ander opmerkelijk ding hierin is dat mijn vrouw Tineke en Gijsbertha geen onbekenden voor elkaar waren. Zo ontstond dus het contact met als gevolg het verhaal over het mooie werk dat zij mogen doen voor Light for the children. En nu ben ik dus de penningmeester, hoe gek kan het lopen." 

 

Algemeen lid, met specifieke taak aansturing van de fondsenwervingscommissie, mevr. J. (Coby) van Ginkel (1959)

"Ik ben getrouwd met Wim. Wij hebben 2 zoons en 2 dochters en 6 kleinkinderen. Gijsbertha ken ik al vanaf haar 14de toen ze als poetsmeisje bij ons op de camping en in de Bed&Breakfast kwam werken. Later werkte ze ook op de zorgboerderij bij ons. Zo hebben we elkaar steeds gevolgd in verschillende fases van het leven. Na zelf 3 keer in Kenia geweest te zijn voor een reis met een missie ben ik ook besmet met het ‘Afrika virus’. Vooral de kinderen met hun prachtige donkere ogen hebben mijn ‘hart gestolen‘. Als bestuurslid wil ik mij inzetten om de stichting meer bekendheid te geven en zo hopelijk meer geld in te zamelen voor onze broeders en zusters in Namibië."

 

 

Algemeen lid mevr. P. (Philippine) van Kleeff (1971)

"Samen met mijn man ben ik gezinshuisouder in De Glind. Dat betekent dat er naast onze eigen kinderen nog 4 (en soms 5) kinderen vanuit Jeugdzorg bij ons wonen. Gijsbertha is een tijd onze oppas geweest. We hebben contact gehouden toen ze de eerste keer naar Namibië ging en het contact is gebleven. Inmiddels hebben 2 van onze 3 zonen ook een tijdje in Namibië doorgebracht. In de zomer van 2016 hebben Gijsbertha en Jac-Louis in De Glind als logeeropvang gewerkt en toen hebben we ook Jac-Louis wat beter leren kennen. Wij vinden dat ze prachtig werk doen. Kinderen/jongeren op weg helpen naar een betere toekomst is iets waar zij en wij voor willen gaan in ons werk en leven."

Algemeen lid en projectleider van Queen Sofia, mevr. K. (Karlijn) Dijkstra (1991)

"Mijn naam is Karlijn Dijkstra. In het jaar 2016 ben ik lid geworden van het bestuur van de stichting ‘Light for the Children’. Samen met mijn man Wolter Dijkstra woon ik in Zwolle. Doordeweeks ben ik een leerkracht in het basisonderwijs te Dronten.
Mijn passie is het uitdelen van Gods liefde aan kinderen die dit zo hard nodig hebben. In de zomer van 2016 ben ik samen met mijn man Wolter Dijkstra naar Namibië geweest.
Wij zijn in deze reis twee weken lang betrokken geweest bij het project Queen Sofia.Deze reis heeft een onvergetelijke indruk op ons gemaakt.
Door mij aan te sluiten bij de stichting Light for the children NL hoop ik vanuit Nederland nog wat te kunnen betekenen voor de mensen bij het project Queen Sophia."

Jaarverslagen


Doneren

Veldwerkers

Ja, ik ondersteun het werk van Jac-Louis en Gijsbertha.
Met mijn gift help ik hen in hun dagelijks levensonderhoud.

Lighthouse

Ja, ik ondersteun het Lighthouseproject. 
Mijn gift komt ten goede aan extra uitgaven voor de kinderen, zoals kleding en babyvoeding.
Ook help ik de pleeggezinnen waar de kinderen naar toe gaan na hun vertrek uit het Lighthouse.

Light for the Children Nederland

Ja, ik steun Lftc NL in het algemeen. 

Jullie mogen mijn gift gebruiken voor dat doel dat het meest dringend is.

Light for the Children Namibia

Ja, ik ondersteun de Light for the Children Foundation in Namibië
Mijn gift wordt rechtstreeks overgemaakt naar de Namibische stichting en daar ingezet waar het het meest nodig is!

Queen Sofia

Ja, ik ondersteun het project Queen Sofia. 
Mijn gift komt ten goede aan de salarissen van een onderhoudsman en een kleuterjuf.