Onze projecten

Sponsorprogramma

Voor de schoolgaande kinderen uit de krottenwijk van Gobabis is het wenselijk een schooluniform te dragen. Voor veel kinderen is dit helaas niet mogelijk, omdat ouders hier geen geld voor hebben. Ook schoolspullen kunnen in veel gevallen niet worden betaald. Door gebrek aan deze schoolbasisbehoeften beginnen de kinderen al met een achterstand. 
Dankzij hulp uit Nederland via een sponsorprogramma kunnen de kinderen nu zonder deze achterstand aan hun schoolloopbaan beginnen. 
De sponsorkinderen (medio 2021 is het aantal 78) worden nu jaarlijks voorzien van schoolspullen, kleding en schoeisel. Bovendien krijgen ze  wekelijks persoonlijke begeleiding. 

 

Werkwijze
De begeieiding van de kinderen gaat per 2021 via mentoren. Voorgaande jaren deden Jac-Louis en Gijsbertha het nog alleen.
Elke mentor heeft een paar keer in de week contact met elk kind om te horen hoe het gaat. De mentor wordt zo een vertrouwenspersoon voor hen. Ook het schoolwerk is een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Jac-Louis en Gijsbertha hebben nauw contact met de mentoren en via hen horen ze hoe het met de kinderen gaat. Ze krijgen van hen ook de schoolrapporten. Ook zorgen ze ervoor dat 'hun' kinderen na een schoolvakantie weer terug gaan naar school.  
De afspraak met elk sponsorkind is dat zij elke zondagmiddag naar de zaal van de Light for the Children school toe komen. (Dit geldt niet voor de hostelkinderen, omdat zij ook in het weekend in hun hostel zijn.) Daar doen Jac-Louis en Gijsbertha gezamelijke activiteiten met hen. Wanneer er spullen zijn om uit te delen, zoals schoolspullen en winterkleding, ect., gebeurt dat ook. 
Alle mentoren zijn verplicht om elke zondagmiddag deel te nemen aan deze activiteiten. Op deze manier wordt er gebouwd aan de verhouding met elk kind en komen Jac-Louis en Gijsbertha er ook eerder achter hoe het met elk kind gaat en kunnen ze sneller problemen bij de kinderen zien aankomen en hopelijk voorkomen. Ze houden op deze manier ook beter overzicht en is het werk minder intensief.


Werkwijze in Nederland
In januari/februari krijgen alle sponsoren per e-mail het verzoek tot betaling van de jaarlijkse sponsorbijdrage van € 100,- per kind. De betaling kan eventueel plaatsvinden in 12 maandelijkse termijnen van € 8,33. Voor sponsoren die al voor 2018 sponsor waren en geen kind hebben dat in een hostel verblijft, is het mogelijk het oude sponsorgeld (€ 60,-) te blijven betalen. In verband met de toenemende uitgaven voor brandstofkosten voor de bezoeken die gedaan moeten worden buiten Gobabis, heeft het bestuur de sponsorbijdrage voor alle sponsorkinderen moeten verhogen. 
Het sponsorgeld kan overgemaakt worden naar Light for the Children NL  -  Rek. nr. NL68 RABO 0109 1769 87  o.v.v. de naam van uw sponsorkind(eren). Als u eventueeel tussentijds iets extra's wilt overmaken, stellen wij dit uiteraard op prijs. 

Als u overweegt sponsor te worden
Als u overweegt sponsor te worden, kunt u ons via het contactformulier eventueel nog vragen stellen en/of u direct aanmelden.

Communicatie met het sponsorkind
Voor de kinderen is het belangrijk af en toe een berichtje te krijgen van hun sponsor in Nederland. Het is voor hen een grote stimulans goed hun best te doen op school als ze weten dat er mensen zijn in een ver land die het fijn vinden dat ze zich goed gedragen en mooie cijfers halen. Gijsbertha zal u informatie geven over de manier waarop er contact kan komen tussen u en uw sponsorkind. 

Alle sponsors krijgen in januari/februari nieuwe informatie/rapporten over de sponsorkinderen. Het gebeurt op dit tijdstip, omdat in Namibië in januari het nieuwe schooljaar begint. De eindrapporten van het afgelopen schooljaar zijn dan beschikbaar.
De contactgegevens van Gijsbertha en Jac-Louis vindt u hier.


Lighthouse

Het Lighthouse is een huis voor kinderen die om verschillende redenen niet meer thuis kunnen wonen. Jac-Louis en Gijsbertha vangen deze kinderen op in hun eigen woning, die de naam Lighthouse heeft gekregen en begeleiden hen en in sommige gevallen ook hun ouders. Hier krijgen deze (soms) getraumatiseerde kinderen een veilig thuis. De opvang is tijdelijk. Er wordt samen met de plaatselijke maatschappelijk werker gezocht naar een betrouwbaar pleeggezin (bij voorkeur uit de eigen cultuurgroep) waar de kinderen na korter of langer tijd een veilig en stabiel leven kunnen gaan opbouwen. 
Deze pleeggezinnen krijgen van Jac-Louis en Gijsbertha begeleiding. De kinderen blijven zo in beeld. Ook krijgen deze pleegouders voor de extra uitgaven maandelijks een kleine financiële ondersteuning vanuit de stichting.

Het huis is aangekocht voor dit doel door een bevriende relatie en wordt aan de stichting verhuurd.

Voor meer informatie over het Lighthouse en de plannen voor een babyluik klik hier.

Een paar stukjes 'geknipt' uit een van hun nieuwsbrieven...


Groep van Hoop

In hun wekelijkse rondgang door Epako signaleren Jac-Louis en Gijsbertha welke kinderen niet naar school gaan en hoe hun levensomstandigheden zijn. Op grond van deze bevindingen beslissen zij of deze kinderen in aanmerking komen voor deelname aan het zogenaamde project Groep van Hoop. Dit is een project dat straatkinderen in een jaar voorbereidt op deelname aan het reguliere onderwijs. Vijf dagen krijgen ze les in de bibiotheek. Aan het eind van hun lesdag - van negen tot twaalf uur - krijgen ze fruit en brood; betaald door een Nederlandse sponsor. Wanneer het jaar met goed gevolg is beëindigd, wordt voor deze kinderen een school gezocht  en beginnen ze aan hun schoolloopbaan. Ze krijgen nu ook een sponsor toegewezen.

De juf die deze groep lesgeeft, krijgt een inkomen van de Namibische regering. 

Per 2021 is bovenstaande aanpak gewijzigd. De nieuwe werkwijze leest u hier.


Stroopwafelproject

Met de start van het stroopwafelproject in de zomer van 2019 is een eerste werkgelegenheidsproject begonnen. De garage van Jac-Louis en Gijsbertha is na een verbouwing veranderd in een kleine stroopwafelfabriek. Elke week worden hier ongeveer negentig pakjes stroopwafels gebakken. De stroopwafels worden afgenomen door plaatselijke supermarkten en vinden ook hun weg naar Swakopmund en Windhoek.
Hoewel nog bescheiden in omvang toch biedt het project werk aan twee mensen uit Epako.

Helaas is dit project vrijwel tot stilstand gekomen vanwege Corona. Er zijn geen toeristen meer, waardoor de vraag naar deze producten nihil is. 


Tuinenproject

Er zijn twee groentetuinen in ontwikkeling die zowel zorgen voor de eigen voedselvoorziening als ook werkgelegenheid bieden. Eén van de tuinen is bij de school. Hier leren de kinderen hoe ze groenten moeten verbouwen.


Namibische organisatie

Light for the Children Namibia (LftcNA)
In 1999 wordt Light for the Children Foundation in Namibië opgericht, een stichting die op vele manieren hulp biedt aan mensen en met name kinderen in de krottenwijk van Gobabis. De plaatselijke predikant ds. H. Olwage die al lange tijd als zendeling in Gobabis werkzaam is, wordt voorzitter. De stichting wordt officieel geregistreerd bij het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken.

Relatie tussen LftcNL en LftcNA
Light for the Children Nederland ondersteunt de Namibische stichting op twee manieren.
1. Jac-Louis en Gijsbertha helpen ds. Olwage daar waar nodig en mogelijk is. Regelmatig doet hij een beroep op Jac-Louis voor pastoraal werk en wordt hij gevraagd te preken. Ook voor de fondsenwerving is hij actief. 
2. LftcNL ondersteunt de Namibische stiching financieel.  

Projecten van LftcNA

  • Dagopvang
  • Kleuterschool
  • Preschool
  • Dagelijkse voeding voor meer dan 300 kinderen en volwassenen
  • Huiswerkklassen voor 100 kinderen die naar een reguliere school gaan
  • Een speeltuin
  • Een moestuin

Meer info op onze website vindt u hier

Ook kunt heeft Light for the Children Namibia een eigen website.

 


Queen Sofia

Het project Queen Sofia
Sinds november 2016 geeft de stichting steun aan het project Queen Sofia in Otjiwarongo in Namibië. Deze uitbreiding van activiteiten is tot stand gekomen door een hulpvraag van Wolter Dijkstra en zijn vrouw Karlijn. Hieronder vertellen zij meer over zichzelf en hun project. Karlijn heeft zitting genomen in ons bestuur. Tevens is er voor dit op zichzelf staande project een bankrekening geopend.
De contactgegevens treft u aan onder Contact

Wolter en Karlijn vertellen over hun project
Wij zijn Wolter en Karlijn Dijkstra. In de zomer van 2016 zijn wij naar Namibië geweest. De eerste twee weken van onze reis hebben wij Chris en Jessie van Rooyen bezocht. Chris is de vader van Jac-Louis. Chris en Jessie wonen samen met hun gezin bij Queen Sofia. Dit project ligt tussen Outjo, Otjiwarongo en Otavi. Dit is een gebied waar 50 zwarte gezinnen leven. Op dit terrein staat een school, een kliniek, een hostel, en een kerk. Chris helpt de bevolking met het werken en onderhouden van vee, en Jessie geeft trainingen over de karakters van God. Elke periode staat er een karakter centraal zoals bijvoorbeeld ‘verantwoordelijkheid’ of ‘respect’. Op deze manier leert zij de bevolking verantwoordelijk  en met respect om te gaan met de bezittingen die zij daar hebben.
Wij hebben Chris en Jessie leren kennen als twee zeer liefdevolle mensen met een groot hart voor het werk dat zij doen, maar bovenal voor God. De bemoediging die zij ervaren voor dit werk is wat in Zacharia 4:6 staat: 'Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest zegt de Heere van de legermachten'.

Doelen
Er is veel armoede in het gebied. Chris en Jessie willen de bevolking graag helpen en hebben heel duidelijk de volgende doelen voor ogen: Leefomstandigheden - Leiderschap - Kinderen - Gezondheidszorg - Landbouw - Kleine ondernemingen en vaardigheden - Integriteit

Onze hulp
Chris en Jessie worden niet structureel financieel ondersteund. Wij willen hen daarom graag helpen. Dit is de reden dat wij ons hebben aangesloten bij Stichting Light for the Children NL. Op deze manier zijn giften die wij naar Chris en Jessie sturen voor hun project ook aftrekbaar van de belasting.

Door de financiële ondersteuning die we inmiddels hebben gekregen van sponsoren, is het gelukt om een groentetuin te realiseren op het terrein van Queen Sofia. Ook is er een conciërge in dienst genomen die onder andere de verantwoordelijkheid heeft over de groententuin. Op deze manier leert de bevolking om zelfvoorzienend te worden. Voor de kleuterschool is er inmiddels een geschoolde leerkracht in dienst genomen. Op deze manier krijgen de kinderen goed onderwijs. 

In overleg met onze veldwerkers wordt steeds bekeken wat de hoogste prioriteit heeft. Stap voor stap werken wij samen aan de gestelde doelen. Helpt en/of bidt u mee?


Nieuws

Babydropbox

November/december -  bericht van Gijsbertha

Babydropbox
Omdat er in Namibië nu hard gewerkt wordt onder de lokale bevolking om de abortuswet tegen te gaan, willen wij graag een alternatief bieden voor de moeders die niet voor hun kindje kunnen of willen zorgen. 
Wij zijn bezig met het zoeken van sponsors, zodat wij de babydropbox bij ons in de muur van ons huis kunnen laten bevestigen. Er is een offerte gemaakt; de totale kosten bedragen € 900,-. 

Volgens de wet is het toegestaan om je kindje op een veilige plek achter te laten.Zodra er een kindje in de box gelegd is, heeft de moeder 6 weken de tijd om het kindje terug te vragen. Na 6 weken en geen reactie van de moeder of familie, wordt het kindje opgegeven voor pleegzorg/adoptie. 
Dit proces hopen wij zelf te kunnen hanteren zodra mijn registratie als maatschappelijk werker helemaal rond is.

December: Inmiddels hebben we van mensen uit Namibië al € 225,00 gekregen voor dit project!

Verbouwing schoolkeuken gereed

December 2020

Op 7 september jl. kreeg het bestuur het verzoek van de Namibische stichting bij te dragen in de kosten van een aanzienlijke verbouwing van de schoolkeuken. Het vertrek waar het eten werd bereid werd te klein en was ook onpraktisch. Vandaar deze wens. Gelukkig konden wij als bestuur helpen, dankzij een kleine financiële reserve. De penningmeester heeft het bedrag (€ 2100, -) overgemaakt en al snel daarna is met de bouw begonnen. Inmiddels is de verbouwing gereed. Hieronder ziet u het resultaat. Op de eerste foto de oude keuken. 

Uitbreiding sponsorprogramma

November 2020

Vanaf januari 2021 zullen er voor de sponsorkinderen mentoren ingezet gaan worden. Elke mentor gaat in zijn eigen wijk ongeveer 10 sponsorkinderen begeleiden. Hij geeft aan 'zijn' kinderen huiswerkbegeleiding, deelt de schoolspullen en de uniformen uit, gaat met hen mee naar kliniek of ziekenhuis als dit nodig is. Kortom hij geeft de kinderen de zo nodige extra persoonlijke aandacht. 

Op deze manier heeft elk kind een extra volwassene, dichtbij zijn eigen huis voor wanneer het nodig is.

Jac-Louis en Gijsbertha zullen nauw contact onderhouden met de mentoren. Op deze manier wordt hun werk voor de sponsorkinderen voor een aanzienlijk deel verlicht en kunnen problemen bij de kinderen eerder worden gesignaleerd.

Kosten
Elke mentor zal een vergoeding krijgen van € 30,- per maand. In totaal zullen er 6 mentoren nodig zijn. 

Er moet een afdak gemaakt worden bij de huisjes van de mentoren. Hier kan de mentor met zijn pupillen onder zitten. Ook zijn er klaptafels en stoelen nodig. Totale kosten voor deze eenmalige uitgaven: € 700,-

Sponsoren gezocht voor de mentoren
Vanwege bovenstaande wijziging zullen voor het bestuur de maandelijkse vaste lasten de maandelijkse inkomsten ver overstijgen. Daarom doen wij een oproep aan een ieder die hier iets voor voelt een mentor te gaan sponsoren. Zoals u zult begrijpen, is het maandbedrag € 30,- per mentor. 

Stroopwafelproject

November 2020

Het bakken van de stroopwafels ligt behoorlijk stil. De grote afnemers van de stroopwafels waren de toeristen. Maar helaas, die zijn er niet meer! Ook werden ze verkocht bij koffiewinkels, maar veel van die winkels zitten nog dicht. 
Jac-Louis en Gijsbertha hopen dat er weer een nieuwe start gemaakt kan worden, zodra de grenzen weer open gaan.

De garage die als stroopwafelbakkerij was ingericht, wordt nu verhuurd als huisje. Op die manier wordt er toch effectief gebruik gemaakt van de ruimte én het project krijgt er inkomsten uit.

Er komen nog wel regelmatig bestellingen binnen. De stroopwafels worden dan weer in de bijkeuken gebakken. Omdat het steeds om kleine hoeveelheden gaat, is dit mogelijk.